Sayfa: [1]
  Yazdır  
.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ    Yasin

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
يس
1-) Yaa, Siiiiyn; 2-) velKur'ânilHakiymإِ3-) inneke leminelmurseliyn;
4-) alâ sıratın müstekıym;5-) tenziylel AziyzirRahıym;6-) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn;7-) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yu'minun; 8-) inna cealnâ fiy a'nakıhim ağlâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun; 9-) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yubsırun10-) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yu'minun; 11-) innema tünziru menittebeazZikre ve haşiyer Rahmane Bilğayb* febeşşirhu Bimağfiretin ve ecrin keriym;12-) inna nahnu nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm* ve külle şey'in ahsaynahu fiy imamin mübiyn13-) vadrib lehüm meselen ashabel karyeti, izcaehel murselun;14-) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna Bisalisin fekalû inna ileyküm murselun;15-) kalu mâ entüm illâ beşerun mislüna ve mâ enzelerRahmanu min şey'in in entüm illâ tekzibun;16-) kalu Rabbüna yalemu inna ileyküm lemurselun17-) ve ma aleyna illelbelağul mübiyn;18-) kalû inna tetayyerna Biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azâbün eliym;19-) kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun;
20-) ve cae min aksalmediyneti racülün y es'a, kale ya kavmit tebiul murseliyn;
21-) ittebiu men lâ y e s’elüküm ecren vehüm mühtedun;22-) ve maliye la a'budülleziy fetareniy ve ileyHİ turceun;23-) eettehızü min duniHİ aliheten in yüridnir Rahmanü Bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ yunkızun;24-) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn;25-) inniy amentü BiRabbiküm fesmeun;
26-)
kıyledhulil cennete, kale ya leyte kavmiy yalemun;27-) Bima ğafere liy Rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn; 28-) ve ma enzelna alâ kavmihi min badihi min cündin minesSemâi ve ma künna münziliyn;29-) in kânet illâ sayhaten vahıdeten feiza hüm hamidun; 30-) ya hasreten alel ibad* ma ye'tiyhim min Rasûlin illâ kânu Bihi yestehziun; 31-) elem yerav kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun;32-) ve in küllün lemma cemiy’un ledeyNA muhdarun;33-) ve ayetün lehümül Ardulmeytete, ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhu ye'külun;


34-) ve cealna fiyha cennatin min nehıylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyun; 35-) liye'külu min semerihi, ve ma amilethü eydiyhim* efelâ yeşkürun; 36-) subhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül Ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun;37-) ve ayetün lehümülleyl* neslehu minhünnehare feizahüm muzlimun; 38-) veşŞemsü tecriy limüstekarrin leha* zâlike takdiyrul Aziyzil Aliym; 39-) velKamere kaddernahü menazile hatta ‘ade kelurcunil kadiym; 40-) leşŞemsü yenbeğıy leha en tüdrikel Kamere ve lelleylü sabikun nehar* ve küllün fiy felekin yesbehun;41-) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhun;42-) ve halakna lehüm min mislihi ma yerkebun;43-) ve in neşe' nuğrıkhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazun;44-) illâ rahmeten minNA ve metaan ilâ hıyn;45-) ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm turhamun; 46-) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati Rabbihim illâ kânu anha mu'ridiyn;   47-) ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümullahu, kalelleziyne keferu lilleziyne amenû enutımü men lev yeşaullahu at'ameh* in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn; 48-) ve yekûlûne meta hazâlva'dü in küntüm sadikıyn;49-) ma yenzurune illâ sayhaten vahıdeten te’huzühüm ve hüm yehıssımun;50-) felâ yestetıyune tavsıyeten ve la ilâ ehlihim yerciun;51-) ve nüfiha fiysSuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ Rabbihim yensilun;
52-) kalu ya veylena men beasena min merkadina, hazâ ma veader Rahmanu ve sadekalmurselun;53-) in kânet illâ sayhaten vahıdeten feizahüm cemiy’un ledeyNA muhdarun;  54-) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun;55-) inne ashabel cennetil yevme fiy şüğulin fâkihun;56-) hüm ve ezvacühüm fiy zılâlin alel'erâiki müttekiun;57-) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun;58-) Selâmün kavlen min Rabbin Rahıym;
59-) vemtazul yevme eyyühel mücrimun;

60-)
elem ahad ileyküm ya beniy Ademe en lâ ta'budüş şeytan* innehu leküm adüvvün mübiyn;61-) ve enı’buduniy* hazâ sıratun müstekıym;62-) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekûnu ta'kılun;63-) hazihi cehennemülletiy küntüm tuadun;64-) ıslevhel yevme Bima küntüm tekfürûn;
65-) elyevme nahtimü alâ efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm Bimâ kânu yeksibûn;66-) velev neşâu letamesna alâ a’yünihim festebekussırata feenna yübsırun; 67-) velev neşau lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudıyyen ve lâ yerciun; 68-) ve men nuammirhu nünekkishü fiylhalk* efelâ ya'kılun; 69-) ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğıy leh* in huve illâ zikrun ve Kur'ânun mübiyn;70-) liyünzire men kâne hayyen ve yehık kalkavlü alelkafiriyn; 71-) evelem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikûn;72-) ve zellelnaha lehüm feminha rekûbühüm ve minha ye'külun;73-) ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ yeşkürun;

74-) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun;75-) lâ yestetıyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun; 76-) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemu ma yüsirrune ve ma yu’linun;77-) evelem yeral'İnsanu enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasıymun mübiyn;78-) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah* kale men yuhyiylızame ve hiye ramiym;79-) kul yuhyiyhelleziy enşeeha evvele merretin, ve HUve Bikülli halkın Aliym;  80-) elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukıdûn;81-) eveleyselleziy halekasSemavati vel'Arda BiKâdirin alâ en yahluka mislehüm* belâ ve HUvel Hallâkul Aliym;إِ82-) innema emruhû iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekûn; 83-) fesubhanelleziy BiyediHİ melekûtü külli şey'in ve ileyHİ turceûn;

MÜLK

67. MÜLK SÛRESİ     الملك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1-) Tebarekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve 'alâ külli şey'in Kadiyr;
2-) Elleziy halekalmevte velhayate liyebluveküm eyyüküm ahsenu 'amela* ve HUvel'AziyzulĞafur;

3-) Elleziy haleka seb'a Semavatin tıbaka* ma tera fiy halkırRahmani min tefavut* ferci'ılbasare hel tera min futur;
4-) Sümmerci'ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve huve hasiyr;
5-) Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehüm 'azâbesse'ıyr;
6-) Ve lilleziyne keferu BiRabbihim 'azâbu cehennem* ve bi'selmasıyr;
7-) İza ülku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefur;
8-) Tekâdu temeyyezu minelğayz* küllema ülkıye fiyha fevcun seelehüm hazenetuha elem yeti'küm neziyr;
9-) Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahu min şey'* in entüm illâ fiy dalalin kebiyr;
10-) Ve kalu lev künna nesme'u ev na'kılu ma künna fiy ashabisse'ıyr;
11-) Fa'terefu Bizenbihim* fesuhkan liashabisse'ıyr;
12-) İnnelleziyne yahşevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm mağfiretun ve ecrun kebiyr; ا
13-) Ve esirru kavleküm evicheru Bih* inneHU 'Aliymun BiZâtissudur;
14-) Ela ya'lemu men haleka, ve HUvel Latıyful Habiyr;
ُ15-) HUvelleziy ce'ale lekümül'Arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kûlu min rizkıh* ve ileyHİnnuşur;
16-) Eemintüm men fiysSemai en yahsife Bikümül'Arda feiza hiye temur;أَ
17-) Em emintüm men fiysSemai en yursile 'aleyküm hasiba* feseta'lemune keyfe neziyr;
18-) Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr;
19-) Evelem yerav ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne, ma yumsikühünne illerRahman* inneHU Bikülli şey'in Basıyr;
20-) Emmen hazelleziy huve cündün leküm yansurukum min dunirRahman* inilkafirune illâ fiy ğurur;
21-) Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaHU, bel leccu fiy 'utuvvin ve nufur;أَ
22-) Efemen yemşiy mükibben 'alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'alâ sıratın mustekıym;
23-) Kul huvelleziy enşeeküm ve ce'ale lekümüssem'a vel'ebsare vel'ef'idete, kaliylen ma teşkûrun;
24-) Kul HUvelleziy zereeküm fiyl'Ardı ve ileyHİ tuhşerun;
25-) Ve yekulune meta hazelva'du in küntüm sadikıyn;
26-) Kul innemel'ılmu 'ındAllah* ve innema ene neziyrun mübiyn;
27-) Felemma raevhu zulfeten si (y) et vucuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm Bihi tedde'un;
28-) Kul eraeytum in ehlekeniyAllahu ve men ma'ıye ev rahımena, femen yüciyrulkafiriyne min 'azâbin eliym;
29-) Kul HUverRahmanu amenna Bihi ve 'aleyhi tevekkelna* feseta'lemune men huve fiy dalalin mübiyn;
30-) Kul eraeytum in asbeha mauküm ğavren femen ye'tiyküm Bimain me'ıyn;


NEBE SÛRESİ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
عَمَّ يَتَسَاءلُونَ
1-) Amme yetesaelun;2-) AninNebeil'Azıym;3-) Elleziy hüm fiyhi muhtelifun;
4-) Kella seya'lemun;5-) Sümme kella seya'lemun;6-) Elem nec'alil'Arda mihada;
7-) Velcibale evtada;8-) Ve haleknaküm ezvaca;9-) Ve ce'alna nevmeküm sübata;
10-) Ve ce'alnelleyle libasa;11-) Ve ce'alnennehare me'aşa;
12-) Ve beneyna fevkaküm seb'an şidada;13-) Ve ce'alna siracen vehhaca;

14-) Ve enzelna minelmu'sırati maen seccaca;15-) Linuhrice Bihi habben ve nebata;
16-) Ve cennatin elfafa;17-) İnne yevmelfasli kâne miykata;
18-) Yevme yunfehu fiysSuri fete'tune efvaca;

19-) Ve futihatisSemau fekânet ebvaba;20-) Ve suyyiretilcibalu fekânet seraba;
21-) İnne cehenneme kânet mirsada;22-) Littağıyne meaba;
23-) Labisiyne fiyha ahkaba;24-) La yezûkune fiyha berden ve la şeraba;
25-) İlla hamiymen ve ğassaka;26-) Cezaen vifaka;
27-) İnnehüm kânu la yercune hısaba;

28-) Ve kezzebu BiayatiNA kizzaba;29-) Ve külle şey'in ahsaynahu Kitaba;
30-) Fezûku felen neziydeküm illâ 'azâba;31-) İnne lilmüttekıyne mefaza;
32-) Hadaika ve a'naba;33-) Ve keva'ıbe etraba;
34-) Ve ke'sen dihaka;
35-) La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaba;
36-) Cezaen min Rabbike 'ataen hısaba;
37-) RabbisSemavati vel'Ardı ve ma beynehümerRahmani la yemlikûne minhu hıtaba;
38-) Yevme yekumur Ruhu velMelaiketu saffa; la yetekellemune illâ men ezine lehurRahmanu ve kale savaba;
39-) Zâlikel yevmülHakk* femen şaettehaze ila Rabbihi meaba;إِ
40-) İnna enzernaküm 'azâben kariyba* yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekulülkafiru ya leyteniy küntü turaba;
Kayıtlı
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal